20ـ در قرآن كریم به اینكه 300 سال شمسی دقیقاً برابر 309 سال تمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است این مطلب وقتی مشخص شد كه یكی از علمای دین یهود از حضرت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب كهف را 309 ذكر سال كرده است در حالی كه در حاشیه تورات ما این مدت 300 سال نوشته شده است ؟

حضرت امیر علیه السلام فرمودند : «سالهای شما شمسی است ولی سالهای ما قمری است»

جالب اینجاست كه یكی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجام داده كه خلاصه قابل فهم آن چنین است

سال شمسی یهود 365 روز تمام بوده است . بنابراین 300 سال آنها می شود

روز 109500=365×300

در حالی كه سال قمری برابر است با 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه بنابراین 309 سال قمری برابر است با

روز 109500=[48 دقیقه و 8 ساعت و 354 روز]×309

پس معلوم شد كه 300 سال شمسی یهود برابر است با 309 سال قمری نه یك روز كمتر نه بیشتر

این در حالی است كه تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود . و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بود

بنابراین حضور هر كلمه در قرآن در مكان خاص و به تعداد معین حادی پیام و مفهوم ویژه ای
می باشد كه در حقیقت یك نوع از اعجاز و معجزه می باشد . زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 23 سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح ، گاهی در مكه و گاهی در شعب ابیطالب و محاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (ص) نازل می شد و چنین نبود كه پیامبر خدا (ص) مانند مؤلفان كتابهای مختلف مدتی در كتابخانه ای خلوت كند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف كتابی بنویسد

یكی دیگر از اعجازهای قرآن كه 2 سال قبل توسط  یكی از فارغ التحصیلان رشته آمار جناب آقای كوروش جم نشان كشف شده است:

قبل از ‌آنكه آن را توضیح دهیم ابتدا سه نكته را متذكر می شویم:

الف)همان طور كه می دانیم تعداد كل آیات قرآن كریم 6236 آیه است كه یك عدد زوج است

ب) همچنین می دانیم كه قرآن 114 سوره دارد پس مجموعه شماره سوره های قرآن می شود 6555 كه یك عدد فرد است

(6555=114+000+4+3+2+1)

ج) اگر شماره ی هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع كنیم عدد مخصوص آن سوره بدست می آید مثلاً برای سوره حمد می شود و برای سوره آل عمران203میشود(200+3)288(286+2) عدد مربوط می شود 8‌ (7+1)و برای سوره بقره

حال اگر این عددهای به دست آمده برای هر سوره را به تفكیك زوج و فرد در جدول های جداگانه ای قرار دهیم نتایج شگفت آوری به دست می آید

 

جدول عددهای حاصله ی فرد

 

جدول عددهای حاصله ی زوج

 

آل عمران

203

فاتحه

8

مائده

125

بقره

288

انعام

171

نساء

180

0  0  0

0  0  0

0  0  0

0  0  0

جمع كل

6555

جمع كل

6236

چهار مطلب شگفت انگیز در این جدول ها دیده می شود :  

الف)مجموع اعداد جدول زوج برابر است با 6236 كه مساوی مجموع كل ‌آیات قرآن است و مجموع عددهای حاصل از جدول فرد برابر است با 6555 كه همان عدد حاصل جمع شماره سوره های قرآن است

ب) در هر جدول 27 سوره وجود دارند كه تعداد كل آیات آن سوره یك عدد زوج است و بنابراین در هر جدول نیز 30 سوره وجود دارد كه تعداد كل آیات آن سوره فرد است

ج) در هر جدول به طور مساوی 57 سوره قرار می گیرد

د) مجموع اعداد جدول زوج یك عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد یك عدد فرد شده است

بدین ترتیب حتی اگر یك آیه از یك سوره ای كم شود یا زیاد شود و یا یك سوره جابه جا شود تمام نظم فوق از بین می رود

بنابراین این رابطه اثبات می نماید كه یك سوره و حتی یك آیه از قرآن شریف كم و یا زیاد نشده است

منبع: اینترنت