اكنون 20 مورد برای نمونه از اعجازهای عددی و ریاضی قرآن كه با استفاده از كامپیوتر تاكنون مشخص شده در زیر می آوریم :

1ـ كلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن كریم تكرار شده است كه مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینكه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر می باشند. برای نمونه یكی از آیات قرآن كه كلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره یس آ‌یه 12 می باشد: «وكل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده ایم

2ـ كلمه (شهر) به معنی ماه ، 12 بار در قرآن كریم تكرار شده است كه مساوی تعداد ماههای یكسال است

3ـ كلمه (یوم) به معنای روز ، 365 بار در قرآن كریم تكرار شده است كه مساوی تعداد روزهای یكسال شمسی است

4ـ كلمه (ساعه) 48 بار در قرآن كریم تكرار شده است كه در 24 مورد قبل از آن یكی از حروف ذكر شده است و در 24 مورد دیگر قبل از آن حرفی وجود ندارد . بنابراین هر مورد را كه در نظر بگیریم مطابق است با تعداد ساعات یك شبانه روز كه 24 ساعت می باشد

5ـ كلمه (سجد) به معنای سجده كرد و مشتقات آن (در زمان ماضی ، مضارع و امر) برای عاقلان 34 بار تكرار شده است كه این عدد برابر است با تعداد سجده های واجب روزانه ، چون روزانه 17 ركعت نماز واجب است و هر ركعت 2 سجده دارد

6ـ كلمه (رجل) به معنای مرد مساوی كلمه (امراه) به معنای زن هر كدام 24 بار آمده است 

7ـ كلمه (ملائكه) به معنای فرشتگان و كلمه (شیطان) به معنای اهریمن و یا جن هر كدام 88 بار تكرار شده است

8ـ كلمه (استعاذه) به معنای پناه بردن و كلمه (ابلیس) به معنای شیطان هر كدام 11 بار به كار رفته است

9ـ كلمه (آخرت) به معنای جهان آخرت و كلمه (دنیا) به معنای این جهان هر كدام 115 بار تكرار شده است

10ـ كلمه (الحسنات) به معنای خوبی ها و كلمه (سیئات) به معنای گناهان هر كدام 180 بار تكرار شده است

11ـ كلمه (الحیاه) به معنای زندگی وكلمه (الموت) به معنای مرگ هر كدام 145 بار تكرار شده است

12ـ كلمه (ارسل) به معنای فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآن كریم تكرار شده است و نام 28 پیامبری كه در قرآن از آنها نامی آورده شده است نیز مجموعاً 513 بار تكرار شده است

13ـ كلمه (الرسل) به معنای پیامبران و كلمه (الناس) به معنای مردم هر كدام 368 بار تكرار شده است

14ـ كلمه (الرغبه) به معنای میل و كلمه (الرهبه) به معنای ترس هر كدام 8 بار تكرار شده است

15ـ نام مبارك پیامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً5 بار در قرآن امده است(4 بار محمد و 1 بار  احمد) و كلمه صلوات كه به معنای درود می باشد و بیشتر برای  درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر استفاده می شود نیز 5 بار در قرآن تكرار شده است

16ـ كلمه (ایثار) به معنای گذشت و فداكاری و كلمه (شح) به معنای بخل و تنگ نظری هر كدام 5 بار تكرار شده است

17ـ كلمه (سرور) به معنای شادی و كلمه (حزن) به معنای غم و اندوه هر كدام 4 بار تكرار شده است

18ـ كلمه (الحر) به معنای گرما و كلمه (البرد) به معنای سرما هر كدام 4 بار تكرار شده است

19ـ عبارت (حزب الله) به معنای یاران خداوند و عبارت (حزب الشیطان) به معنای یاران شیطان هر كدام 3 بار تكرار شده است