نتیجه گیری شخصی، از مباحث مطرح شده درباره دروغ

دروغ، گفتن سخنی( یا انجام کاری) غیر واقعی است که منفعت شخصی در آن است . این منفعت شخصی می تواند منفعت اعضای خانواده ، دوست و ... باشد . دروغ  با  نیتی  نفسانی  و  شیطانی    (غیر الهی) آغاز می شود و  شخص، نگرانی بابت زیان دیگران ندارد( حق الناس) . دروغ، آثار منفی به همراه دارد ولی شخص اهمیتی به آن نمی دهد و فقط به خودش فکر می کند.

دروغ مصلحتی، گفتن سخنی( یا انجام کاری) غیر واقعی است که نه تنها شخص منفعت شخصی ندارد بلکه منفعت دیگران را نیز در نظر می گیرد . با نیتی الهی و مثبت  آغاز می شود . دروغ مصلحتی ، آثار مثبتی به همراه دارد . حداقل خود شخص اینگونه می اندیشد. در این حالت، دیگران و اعضای خانواده برای شخص فرقی نمی کند و همان رفتاری را با دیگران می کند که با اعضای خانواده می کند.

ممکن است شخصی با گفتن دروغ مصلحتی به نفع دیگری ،  در حق او دوستی خاله خرسه کرده باشد که قضاوت آن با خداوند است .