در جلسه روز یکشنبه 16 آبان اشاره ای از سرکارخانم شاه حسینی در بین عرایض من موجب شد به اسماعیل های خود بیاندیشم و البته بی راه ندیدم که این چالش را برای دیگر دوستان مطرح کنم شاید در این جستجو مرا یاری دهند .
داستان حضرات ابراهیم و اسماعیل را خوب میدانید فقط اشاراتی به شرایط این دو عزیز در وقت تصمیم ایشان به تسلیم در برابر امر حق بیان میکنم  .
1- ابراهیم پس از نزدیک به 100 سال عمر به واسطه درخواست زوجه خود و همسری هاجر صاحب فرزند شد . البته با شناختی که بر اساس معیارهای امروز زندگی خود و اجتماع در اختیار دارم بسیار برای این فزرند انتظار کشیده بودند
2- سارا همسر اول حضرت قطعا همچون زنان ما تمایلی به داشتن هوو نداشته است ولی عشق داشتن فرزند برای وی و همسرش و این آتش را درک کرده بود که به آتشی ملایم تر تن در داد .
3- سارا پس از تولد اسماعیل از هاجر ، صاحب فرزند شد و عطش فرو خورده شده صاحب فرزند شدن ابراهیم موجب میشد که در او اشتیاق فرزند دوم دیده نشود . پس موجبات حذف هاجر و اسماعیل فراهم بود.
4- حسرت دوری اسماعیل و هاجر با ابراهیم بود و این وابستگی یا دلبستگی را هرچند کم در ابراهیم قابل درک می نمود.
5- ابراهیم تا قبل از اسماعیل و صاحب فرزند شدن هنوز در ورطه امتحان تمام دلبستگی های پر کشش قرار نگرفته بود و لازم بود سخت ترین امتحانش را پس دهد . بزرگترین دلبستگی او بر روی زمین اسماعیل بود.شاید دلبستگی های دیگری هم داشت ولی قطعا مهمترین همین بود.
6- ابراهیم به خواب خود بارها شک میکند . شاید این تحریکی از شیطان باشد .
7- پس از اطمینان با اسماعیل مطرح میکند ، اسماعیلی که به یقین فرمان خدا و رسولش را گردن مینهاد و تردیدی نداشت .
8- موضوع ذبح اسماعیل را بین خودش و اسماعیل محفوظ نگه میدارد و عواطف مادرانه هاجر را درگیر نمی کند .
9- شاید در تمام لحظات به عفو خداوند هم امید داشته است . ولی بنا داشته تا آخرین لحظه پیش رود .تیع را بر گردن اسماعیل فشرد و تلاش کرد که آن را ببرد .
10- و فرمان حق رسید .

اسماعیل های من چیست و تا پای چه خدایی حاضرم آنها را قربانی کنم ؟
خانواده ام ، فرزندم ، جایگاه شغلی ، جایگاه اجتماعی ، حساب بانکی ، اعتقاداتم ، وطنم ، وسایل شخصی ام ، غرورم ، آبرویم ، غذایم ، سلامتی ام ، اعضا بدنم ، جانم ، تاریخم ، قومم ؟ ؟ ؟
آیا هریک از این اسماعیل ها خدایی برای من نیست ؟
این اسماعیل های فرضی را به ترتیب اولویت ننوشتم ولی اولویت آنها چیست ؟