ویژگی انسان: بسیار ستمگر و بسیار نادان است( احزاب-72) نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است (حج-66) نگاه که خود را مستغنی می بیند طغیان می کند(علق – 6و7) عجول و شتابگر است( اسراء-11)( انبیاء-37)او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال (به یك پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده) می‌خواند؛ همین كه گرفتاری را از او برطرف كنیم گویی چنین حادثه‌ای پیش نیامده است.(یونس-12 تنگ چشم و بخیل است(اسراء-100) بسیار مجادله گر است(کهف – 54) حریص آفریده شده است(معارج – 19)کم طاقت است: اگر بدی به او برسد بی تابی می کند(معارج-20) بخیل است: و اگر نعمتی به او برسد بخل می ورزد( معارج-20)  برای عبادت آفریده شده است   (ذاریات-56) گرانسان خدا را یاری کند، خدا هم او را یاری می کند و ثابت قدم می گرداند.(محمد-7) اگر انسان از یاد خدا اعراض کند، در دنیا زندگی تنگ و پر از فشاری خواهد داشت.(طه-14) خداوند تبارک و تعالی انسان را در مقام احسن تقویم و نیکوترین مراتب صورت وجود آفریده است.(تین-14 انسان انتخابگر است. هر کس خواست ایمان  می آورد و هر کس خواست کافر می شود. ( کهف-29) انسان های غافل مانند حیوانات چهارپا هستند، بلکه از آن ها هم گمراهترند.(اعراف-179) ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم سپس او را به پایین ترین مرحله (اَسفَلَ سافلین) برکرداندیم(تین 4و5)