شیطان:" راهکارهای ارتباط شیطان با انسان در پرتو آیات الهی:


شیطان به دوستان خود مخفیانه مطالبی القاء می کند تا با شما به مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرکید( انعام 121)هرگاه دیدی کسانی، آیات ما را استهزا می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد تو برد هرگز پس از یادآمدن با این جمعیت ستمگر منشین(انعام-68)شیطان بر آنها مسلط شد و یاد خدا را از خاطر آنها  برد؛ آنان حزب شیطانند بدانید حزب شیطان زیانکارانند(مجادله-19) کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند آنها در زمره ذلیل ترین افرادند( مجادله-20)نجوا تنها از سوی شیطان است می خواهد با آن مومنان غمگین شوند ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا پس مونان تنها باید بر خدا توکل کنند(مجادله 10) شیطان فریبکار شما را دربرابر فرمان خدا فریب داد (حدید-57) شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته اس ( محمد 25هرگاه وسوسه ای از جانب شیطان متوجه تو گردد از خدا  پناه بخواه که او شنونده و داناست         ( فصلت 36) مسلماً لعنت من ( خداوند) بر تو(شیطان) تا روز قیامت خواهد بود * شیطان گفت: پروردگارا مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می شوند مهلت ده * خداوند فرمود: تو از مهلت داده شدگانی ولی تا روز معین * شیطان گفت: به عزتت سوگند همه آنان ( انسان ها ) را گمراه خواهم کرد * مگر بندگان خالص تو از میان آنها(ص-78تا83) اعراف13 تا 16) شیطان گفت: از پیش رو از پشت سر و از طرف راست و چپ آنها به به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکر گزار نخواهی یافت( اعراف 17)آیا با شما عهد نکردم فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؛ او        ( شیطان) گروه زیادی از شما را گمراه کرد آیا اندیشه نکردید؟(یس 60تا62)مبادا شیطان شما را بوسیله کرم خدا مغرور سازد ( فاطر 5) ( لقمان 33)شیطان اعمالشان را برای انها آراسته بود(عنکبوت 38)موسی گفت: این( نزاع شما) عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده  آشکاری است( قصص-15)شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داد و آنها را از راه باز داشته از این رو هدایت نمی شوند        (  نمل 24)( نحل 63)( انفال-48) ( انعام 43)آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ * آنها بر هر دروغ گوی گنهکاری نازل می شوند * آنچه را می شنوند بر (دیگران) القاء می کنند و بیشترشان دروغگو هستند(شعرا-223)شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است(فرقان 29)ازگامهای شیطان پیروی نکنید هرکس پیرو گامهای شیطان باشد او را به فحشا و منکر فرمان می دهد( نور 24)بگو: پروردگارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم          ( مومنون 97)( اعراف 201) هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است و آنها که سنگدلند             ( حج 53)گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا بر می خیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند * بر او نوشته شده  که هرکس ولایتش را بر گردن نهد به طور مسلم گمراهش     می سازد و به آتش سوزان راهنمایش     می کند( حج 3و4)شیطان جز فریب و دروغ وعده ای  نمی دهد      ( اسراء- 64)شیطان هنگامی که کار تمام میشود        می گوید: خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم من بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید بنابراین مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید(ابراهیم- 22) شیطان میان من و برادرانم فساد کرد (یوسف 100)همانند کسی که بر اثر وسوسه شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان است...(انعام 71)ای کسانی که ایمان آوردید شراب و قمار و  بتها و اَزلام( بخت آزمایی) از عمل شیطان است از آنها دوریی کنید تا رستگار شوید * شیطان می خواهد بوسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد( مائده 90و91)شیطان شما را به هنگام انفاق ، وعده فقر و تنگدستی می دهد و به فحشا امر می کند( بقره 268)او( شیطان) فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد و نیز  ( دستور می دهد) آنچه را که نمی دانید به خدا نسبت دهید( بقره-169)