حدیث قدسی:چقدر چشم انتظار بمانم و بندگانم به دامن من برنگردند؟ آغوش اجابت گشاده است. کجایید توبه کنندگان؟ این هم قلم عفو؛کجاست دفترچه سیاهکاران؟ بنده من بامن بی انصافی می کند.اگربنده ام من را بخواند جوری به او گوش می سپارم که گویی بنده ای جز اوندارم اما وقتی من اورا می خوانم او جوری به من گوش می سپارد که گویی همه خدای اویند جز من.اگر مرا بخواند حیا می کنم از اینکه پاسخش نگویم و اجابتش نکنم، اما او نافرمانیم می کند و حیا نمی کند.افسوس، افسوس

حدیث قدسی:حضرت موسی گفت: پروردگارا، به من بگو نشانه رضای تو از بندگانت چیست؟ خداوند فرمود: اگردیدی که اسبابِ معصیت و گناه ،برایت فراهم نمی شود اما وقتی می خواهی طاعتی انجام دهی، اسبابش فراهم می شود، بدان خیلی دوستت دارم

حدیث قدسی: از قول خداوند به حضرت داود:" دوست آنکسی هستم که بامن دوستی کند؛ کنار کسی  می نشینم که کنارمن می نشیند؛ مونس کسی هستم که او انس به ذکرمن دارد؛ آن بنده ای راهمراهی میکنم که او مرا همراهی کند؛آن کسی راانتخاب میکنم که اومراانتخاب کند؛من مطیع آن بنده ای می شوم که آن بنده، مطیع من باشد".  

برگرفته شده ازسوره کهف آیه50: (ای بنی آدم) به فرشتگان گفتم برای تو سجده کنند همه به غیر از شیطان برای تو سجده کردند ؛شیطان را به خاطر تو ازدربار خودم راندم اما تو ازمن بریدی و با او بیعت کردی؛ او را به جای من " ولی"   خود انتخاب کردی؛ او دشمن توست. چه جایگزین بدی است برای ستمکاران.