در این مدتی که از بحث غیبت سپری شده است گاه پیش آمده که با باز بینی رفتار ها و سخنانم در یافته ام  که در جایی غیبت کرد ه ام بدون اینکه به آن آگاه باشم و  پس از مدتی  و  گاه نا خود آگاه به خود آمده ام" که آنجا و آنروز در باره او دچار غیبت شدم ! "  با استفاده از این موارد  به این نتیجه می رسم که یکی از راههای پیشگیری از غیبت کردن اینست که سعی کنیم در باره افراد منفی صحبت نکنیم و اگر هم نکته مثبتی در مورد آنها به ذهنمان نمی آید تا آنرامطرح کنیم،  می توانیم سکوت کنیم. و دیگر اینکه  قبل از  قضاوت کردن دیگران  که بیشتر اوقات به غیبت منجر می شود به کاستی ها و خطا های خود بیندیشیم . اگر عمیقا به این دو  موضوع فکر کنیم به غیبت روی نخواهیم آورد .