آثار غیبت 


1ـ بر اثر غیبت ، آبرو و حیثیت اشخاص از بین مى رود .

2ـ در جامعه بدبینى به وجود مى آید .

3ـ پیوندهاى اجتماعى ، سست مى شود .

4ـ اعتماد ، از بین مى رود .

5ـ تعاونى و همكارى ، متزلزل مى شود .

6ـ بذر كینه و عداوت ، در دل ها ، پاشیده مى شود .

7ـ قتل هاى خونین ، واقع مى شود

. 8- اشاعه فحشا مى شود .

 

سرمایه بزرگ انسان در زندگى حیثیت و آبرو و شخصیت او است و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است كه جان او را به خطر انداخته باشد، بلكه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب مى شود، و اینجا است كه گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین تر است. یكى از فلسفه هاى تحریم غیبت این است كه این سرمایه بزرگ بر باد نرود و حرمت اشخاص در هم نشكند و حیثیت آنها را لكه دار نسازد، و این مطلبى است كه اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقى مى كند. نكته دیگر اینكه غیبت بد بینى مى آفریند، پیوندهاى اجتماعى را سست مى كند، سرمایه اعتماد را از بین مى برد و پایه هاى تعاون و همكارى را متزلزل مى سازد.
اسلام براى مساله وحدت و یكپارچگى جامعه اسلامى و انسجام و استحكام آن اهمیت فوق العاده اى قائل شده است، هر چیز این وحدت را تحكیم كند مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور است و غیبت یكى از عوامل مهم تضعیف است. اگر در اسلام غیبت به عنوان یكى از بزرگترین گناهان كبیره شمرده شده به خاطر آثار سوء فردى و اجتماعى آن است.