نگاهی به آنچه نعمات میخوانیم از نکته جذابی مرا آگاه ساخت که تمام نعمات الهی با یک پیوستگی دائمی و بی قید و شرط به موجودات داده شده است . مسیر و سیکلی که برای آن شروع و پایانی نمی توانی تصور کنی

از رویش دانه تا شروع دانه ای دیگر جریان رشد گیاه متوقف نیست حتی لجظه ای که عمر گیاه به ظاهر پایان میابد در مسیر چرخشی دیگر برای پوسیدن و تبدیل شدن به مواد ریز مغزی جهت رشد گیاهی دیگر قرار میگیرد .

نمی توانی مسیری بیابی که شروع و پایان قطعی داشته باشد. تنفس یک انسان هم در لحظه ای که قطع میشود انتقال به مسیر دیگر را تجربه میکند .که خود در چرخه ای دیگر است .

رشد و بالندگی و کسب آگاهی نیز چنین باید باشد . بدون پایان یا انقطاع . قطع یا کوتاهی در مسیر قرار گرفتن قطعا موجب کفران و از دست دادن نعمتی است که برای هر کس مقرر و جاری است .