در این پست و متعاقبا نظرات آن تلاش دارم : 

بهتر ببینم و بفهمم و پس از شناخت نعمت از آن تشکر و سپاسگزاری کنم


1- از امکان آنکه نعمات را درک کنم و به شکر آن بپردازم 

2- از مزه سیب که زندگی را خوش طعم نموده است

3- از ترنم باران بر سرو رویم وقتی که انتظارش را ندارم

4- از اینکه صبح برای شروع دوباره کلی ایده دارم

5- از اینکه شب از خستگی بی هوش میشم

6- از اینکه دخترم تا آخر شب منتظر دیدن من بیداره

7- از اینکه ...

شما ادامه بدید ...