به نام خداوند بخشایشگر مهربان

غیبت

1.تعریف غیبت

2.غیبت از منظر دین

3.علل غیبت

4.پیامدهای غیبت

5.درمان غیبت

6.موارد مجاز بودن غیبت

7.غیبت از منظر روانشناختی

غیبت  از منظر دین

در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است که " غیبت " آن است که در باره برادر مسلمانت چیزی بگویی که خداوند آن را بر او مستور داشته است.غیبت یکی از گناهان بزرگ می باشد و به معنی پشت سر دیگران بدگویی کردن و سخن ناخوشایند گفتن است تا عیبی از عیوب او فاش شود خواه جسمانی باشد خواه اخلاقی و یا حتی اگر مربوط باشد به اموری زندگی او مانند خانه، همسر، فرزندان، لباس و غیره.بنابراین اگر از  عیوب ظاهر  و آشکار فردی سخن گفته شود غیبت نیست مگر اینکه به قصد  مذمت و عیبجویی باشد مثلا با مذمت به  کوتاه قدی فردی اشاره شود.

باید توجه داشت که  تحقق غیبت فقط بوسیله زبان نیست  بلکه بوسیله  نوشتن ، ایما و اشاره، حرکت چشم و اعضای  دیگر   و هر چه که مقصود را برساند محقق می شود.

غیبت به مثابه ترور شخصیت   و گناهش بسان قتل نفس است چون سرمایه بزرگ انسان در زندگی آبرو و حیثیت است و هر آنچه آنرا به خطر اندازد مانند آنست که جان او را به خطر انداخته است.و گاه این ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب شده و گناهش از گناه قتل نفس هم سنگین تر است.

  غیبت از گناهان کبیره است و  اگر کسی به آن مبتلا شد واجب است فورا ار آن پشیمان شده و پس از پشیمانی قلبی به زبان نیز استغفار نماید و عزم خود را جزم کند که دیگر  مرتکب چنین گناهی نشود.از آنجا که غیبت  جنبه حق الناس دارد اگر غیبت کننده به غیبت شونده دسترسی دارد باید  از او عذر خواهی کند هر چند بصورت سر بسته باشد و اگر به او دسترسی ندارد یا از دنیا رفته است برای او استغفار نمایدو عمل نیک انجام دهد شاید به برکت آن خداوند هم او را بخشیده و طرف مقابل را راضی سازد.

در قرآن کریم آیه 12 سوره شریفه حجرات به غیبت اشاره می کند :

ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید آیا شما دوست می دارید گوشت برادر مرده خود را خورید البته کراهت و نفرت از آن داریدو از خدا بترسید و خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست

در تفاسیر مختلف آمده است که  آبروی برادر مسلمان مانند گوشت تن اوست و ریختن این آبرو مانند خوردن گوشت تن او می باشد وقتی که او مانند مردگان   نمی تواند تا از آبروی خویش دفاع کند.

ادامه دارد...