1- عفو و بخشش 

2- نیت و ارتباط آن با عمل

3- زباله های ذهن ما چیست ؟ چگونه آنها را بازیافت کنیم ؟

4- آیا ما در شرایط معمولی و ساعات نامناسب، قادر به مشاهده ودرک زیبایی هستیم؟
لحظه ای برای قدردانی از آن توقف میکنیم؟

5- آیا نبوغ و شگرد ها را در یک شرایط غیر منتظره میتوانیم شناسایی کنیم؟

6- اگر ما لحظه ای فارغ نیستیم که توقف کنیم و به یکی از بهترین موسیقی دانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده برای ویلون است، گوش فرا دهیم ،چه چیز های دیگری را داریم از دست میدهیم؟( رجوع شود به پست چه چیزی را ازدست میدهیم )

7- آیا ما در سهم و میزان روزی خود یا دیگران تاثیر داریم ؟

8- قضاوت چیست و چه کسی میتواند قضاوت کند ؟

9- حسد  و عوامل موثر بر آن چیست ؟

10-چه نقش ارزنده ای در جهان ایفا میکنم ؟