1. تقویت سیستم ایمنی بدن ، خواب بهتر، آرامش بیشتر و ارزش قایل شدن برای سلامتی خود

2. تقویت حس امیدواری

3. مشخص شدن الویت های فردی در زندگی بر اساس آنجه نسبت به آن بیشتر  سپاسگزاری می شود.

4.قدر دان موفقیت های کوچک در زندگی بودن

5.شادمانی

6.رضایتمندی و عدم ایده آلیست بودن

7.زندگی طولانی تر ( بر اساس تحقیقات انجام شده افراد سپاسگزار 8 سال بیشتر از افراد ناسپاس عمر می کنند. )

8.قدر دان حضور دیگران در زندگی بودن

9.اعتماد بیشتر به دیگران

10.مثبت اندیشی در موقعیت های نا بهنجار  و فراموشی خاطرات نا خوشایند و بخشنده  تربودن

11.مفید تر بودن برای دیگران

12.عدم داشتن گرایشات مادی و  گرایش به معنویت

13.دستیابی به اهداف شخصی

14.فرزی و چابکی، قاطعیت، علاقه مندی ، توجه و میزان بالای انرژی

15.کاهش استرس و افسردگی 

16.ایجاد انرژی و تششعات مثبت پیرامون فرد و تغییر وقایع در زندگی فرد بر اساس تحقیقات فیزیک کوانتوم

17. کمک به فرد برای حضور در زمان حال به علت تمرکز روی آنچه  اکنون از آن بهره مند است.

18.تغییر حال فرد از منفی به مثبت با ایجاد احساس و انرژی مثبت در او

19.برخورد مثبت نسبت به والدین و مدرسه در کودکان

20.عدم حسادت ورزیدن

منابع :  Highlights from a research on Gratitude and Thankfulnessby Robert A.Emmons& Michael E. McCullough / www.Lieslnet.com