قواعد مشخص این بحث به شرح زیر است: یکی اینکه مسئولیت اقتصادی بین زن و مرد مطرح نیست؛ یعنی مرد تعهد اقتصادی ندارد مگر اینکه خود مرد در ابتدا متعهد شود. دیگر اینکه به توافق طرفین فرزندی در میان نخواهد بود . اما اگر فرزندی از این ارتباط حاصل شود مانند ازدواج دائم با او برخورد شده و هیچ تفاوتی با سایر فرزندان ندارد. اخر اینکه مسئله ارث بری بین زوجین نیست .
امروز ما مدل هایی را از طرحی که اسلام در 1400 سال قبل ارائه نموده است ، مشاهده می کنیم . برای مثال متفکر بزرگ معاصر  برتراند راسل بحث  ازدواج رفاقتی  را به جوامع ارو پایی پیشنهاد داد . این نظریه می گوید اگر مسئولیت های زندگی و ازدواج را نمی پذیرید ، روابط جنسی خود را محدود کنید و جامعه را از آشوب جنسی برهانید . این طرح مورد استقبال قرار گرفت و موجب شد که زن و مرد در یک منزل با هم زندگی کنند و در حالی که هرکس مخارج خود را متحمل شود و این مدل بسیار سخیف و ناقص از طرحی است که در اسلام مطرح گردیده است