گنجشک لالا ، سنجاب لالا
آمد دوباره مهتاب لالا
لالالا لایی ، لالالا لایی ، لالالا لایی
لالالا لایی ، لالالا لایی ، لالالا لایی
گل ، زود خوابید مثل همیشه
قورباغه ساکت ، خوابیده بیشه
لالالا لایی ، لالالا لایی ، لالالا لایی
لالالا لایی ، لالالا لایی ، لالالا لایی
جنگل لالالالا
برکه لالالالا
شب برهمه خوش تا صبح فردا
شب برهمه خوش تا صبح فردا
لالالا لایی ، لالالا لایی ، لالالا لایی