لطفاً اگه کسی از مکتب غضنفریسم  و یا مکاتب مشابه اطلاعاتی دارد از جانب آنها نقل قول کند بلکه گشایشی حاصل شود / ایضاً اگه با تفسیر همراه باشد که چه بهتر !