التَغابُن(روز احساس زیان):یکی از اسامی روز قیامت و یکی از سوره های قرآن است. روزی که غابن  (برنده) و مغبون (بازنده) شناخته می شوند : "این در زمانی خواهد بودکه همه شما را  در روز اجتماع(یَوم الجمع) گردآوری می کنند، آن روز روز تغابن است"(روز احساس خسارت و پشیمانی)(تغابن-9) در حدیثی آمده است: هر انسانی جایگاهی در بهشت و جایگاهی در جهنم دارد؛ هرگاه به بهشت برودجایگاه دوزخیش را به او نشان میدهند تا بیشتر شکر کند و هرگاه به دوزخ رود جایگاه بهشتیش را به او نشان      می دهند تا بیشتر عذاب ( روحی) بکشد

یَومُ الحَسرَة(روز اندوه بزرگ):یکی از اسامی روز قیامت است." آنان را از روز حسرت بترسان،درآن هنگام که    همه چیزپایان می یابد؛ وآنها درغفلتند و ایمان نمی آورند(مریم آیه39)* و(به خاطرآور) روزی را که ستمکاردست خود را(ازشدت حسرت)به دندان میگزد و میگوید:ای کاش با رسول(خدا) راهی برگزیده بودم. (سوره الفرقان آیه27)

نکته: بدیهی است کسانی که کار نیک انجام داده اند حسرت می خورند که ای کاش بیشتر انجام میدادند و کسانی که عمل بد انجام داده اند حسرت میخورند که ای کاش...

غاشیه:"آیا داستان غاشیه (یکی از اسامی روز قیامت) به تو رسیده است؟* چهره هایی در آن روز خاشع و ذلت بارند * آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند(و نتیجه ای عایدشان نشده است) * و در آتش سوزان وارد می گردند از چشمه ای بسیار داغ به آنان می نوشانند ..." (غاشیه-1تا...)

ساعة:یکی ازاسامی روزقیامت است که به معنی جزیی از زمان یا لحظاتی زودگذراست." روزی که قیامت (ساعة) برپاشود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی درنگ نکردند" این واژه در قرآن بیش از35بار تکرار شده است: انعام-31و40 * اعراف-187*یوسف -107* حجر-85* نحل-77* کهف21و36* مریم 75* طه-15 انبیا-49*  حج-1و7و55 * روم - 12و14و 55 و...

یَوم الدین(روز جزا):" یکی از اسامی روز قیامت است (انفطارآیات17و18و19):" تو نمی توانی یَوم الدین را درک کنی* واقعا" نمی دانی روز جزا(یَوم الدین) چیست* یَوم الدین روزی است که هیچ کس قادربرانجام کاری به سود دیگری نیست و همه امور در آن روز از آن خداست   مالِکِ یَوم الدین(حمد-4) *  وای بر تکذیب کنندگان روز جزا(ماعون-1) خداوندبه شیطان فرمود: از صف آنها(فرشتگان) بیرون رو که (از در گاه ما) رانده شده ای و تا  یَوم الدین بر تو لعنت خواهد بود(حجر-35)  حضرت ابراهیم: " کسی که امید دارم در روز یَوم الدین گناهم را ببخشد"(شعرا-82)

یَوم الفصل( روز جدایی):یکی از اسامی روز قیامت است." یَوم الفصل(روز جدایی حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی شوند مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده چرا که او عزیز و حکیم است"(دخان 40-42) * " تنها یک صیحه عظیم واقع می شود نا گهان همه (از قبرها برمی خیزند و) نگاه می کنند و می گویند: ای وای بر ما ، این یَوم الدین روز جزاست  (آری) این همان یَوم الفصل است که شما آنرا انکار می کردید"(صافات-19تا21)* " امروز همان روز جدایی است که شما و پیشینیان را در آن جمع کردیم"(مرسلات-38) * (نبا-17)

یوم التنّاد(روز صدا زدن):یکی از اسامی روز قیامت است.(سوره غافر-32) ای قوم، من ازروز تنّاد- روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند و ازهم یاری می طلبند و صدایشان به جایی نمیرسد - بیمناکم.تنّاد از ماده ندا به معنی     صدا زدن است.

یَوم الیَلقونَه(روزی که خدا را ملاقات می کنند):درباره مومنین: " تحیت آنان در روزی که خدا را دیدار  می کنند سلام است" (احزاب-44)* و درباره منافقین: " این عمل،روح نفاق را، تا روزی که خدا را ملاقات کنند، در دلهایشان برقرار است"(توبه-77). بدیهی است منظور از" لقا " و ملاقات خداوند، ملاقات حسی نیست. امام علی می فرمایند: چشم ها با نگاه کردن او را نمی بینند ولی دلها با حقیقت ایمان او را می بینند

یَوم عقیم: این که روز قیامت را عقیم(نازا) می نامند به این علت است که مجرمان روز دیگری پشت سر ندارند تا بتوانند به جبران گذشته برخیزند و در سرنوشت خود تغییری ایجاد منند خداوند در سوره حج-55 می فر مایند:" کافران همواره درباره قرآن درشک هستند تا آنکه روز قیامت به طورناگهانی فرا می رسد، یا عذاب روز عقیم به سراغشان می آید"

یَوم الآزِفَه(روز نزدیک):یکی ازاسامی روزقیامت است ." وآنها را از روز نزدیک بترسان؛هنگامی که ازشدت وحشت جانها به گلوگاه می رسد وتمامی وجودآنها مملو از اندوه می شود.برای ستمکار دوستی وجود ندارد،ونه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود"(غافر-18) این آیه برای این است که بی خبران نگویند: هنوز تا قیامت زمان زیادی است، فکر خود را مشغول نسیه نکنید. نه ،قیامت نزدیک است. (الآزفه)

یَومَ تُبلَی السَّرآئر(روزآشکارشدن اسرار درونی ونهانی): یکی از اسامی روز قیامت است که در سوره طارق آیه 9 به آن اشاره شده است. " هرکسی در گرو کار خویش است"(مدثر-38)*  " پس هرکس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند وهرکس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند(زلزال-8-7) * " روزی که زبان و دست و پاهای مردم برآنان گواهی می دهند"(نور-24)- (یس-65) (فصلت-20)

قارعه( حادثه کوبنده):سوره قارعه: "قارعه(1) قارعه چیست؟(2) می توانی درک کنی قارعه چیست ؟!(3) روزی است که مردم همانند پروانه های پراکنده خواهند بود(4)  و کوهها مانند پشم رنگین حلاجی می گردد(5) اما کسی که در آن روز ترازوی اعمالش سنگین است(6) در یک زندگی خشنود کننده خواهد بود(7) و اما کسی که ترازوی اعمالش سبک است(8) جایگاهش هاویه است(9) می توانی درک کنی هاویه چیست؟(10) آتشی است سوزان(11)"

الطامه الکبری(حادثه بزرگ):یکی از اسامی روز قیامت است که در سوره نازعات آیه34 به آن اشاره شده است "هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد..."  به هر چیز که در حد اعلی قرار گیرد طامه گویند و لذا به حوادث سخت و مصائب بزرگ که مملو از مشکلات است نیز طامه اطلاق می شود و در اینجا اشاره به قیامت است که مملو از حوادث هولناک است

یَوم التَّلاق (روز ملاقات): یکی از اسامی روز قیامت است که در سوره غافرآیه15 به آن اشاره شده است: "... تا مردم را از روز ملاقات بیم دهد روزی که همه مردم آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نمی ماند(وگفته میشود) حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است"