1- دروغ گفتن ، 2- وعده دروغ ، 3- قسم دروغ ، 4- شهادت ناحق ، 5- خبری را ندانسته گفتن ، 6- تحریف مسائل دینی ، 7- حکم ناحق ، 8- لعنت کردن مردم ، 9- طعنه زدن ، 10- عیب جویی از دیگران ، 11- دل شکستن ، 12- سرزنش بیجا ، 13- امر به منکر، 14- نهی از معروف ، 15- رنجاندن مومن، 16- بدخلقی کردن ، 17- تصدیق کفر وشرک ، 18- غیبت کردن ، 19- مسخره کردن ، 20- شایعه پراکنی ، 21- به نام بد صدا زدن ، 22- تملق و چاپلوسی ، 23- با مکر و حیله سخن گفتن ، 24-  مزاح زیاد ، 25- تهمت زدن ، 26- زخم زبان زدن ، 27- آبروریزی ، 28- تقلید صدای کسی راکردن ، 29- کبر در گفتار ، 30- بدعت در دین ، 31- اظهار بخل و حسد ، 32- بدزبانی در معاشرت ، 33- خشونت در گفتار ، 34- فحش وناسزا گفتن ، 35- سخن چینی کردن ، 36- نا امید کردن ، 37- شوخی با نامحرم کردن ، 38- ریا در گفتار ، 39- فریاد زدن بیجا ، 40- فاش کردن اسرار مردم