رد مظالمی كه در اسلام مطرح است این است كه ما در تعاملات اجتماعی وبده و بستانهاهمیشه مطمئن نیستیم كه حسابهایمان درست بود است .بنابراین مطمئن نیستیم مثلاً اجناسی را كه از یك سوپر می خریم ممكن است 1000تومان كمتر یابیشتربگیرد . اگر 1000تومان كمتر گرفت شما مدیون او هستید و اگر 1000تومان بیشتر گرفت او مدیون شماست و فرض را هم بر این می گیریم كه هیچ كدام نمی دانیم . این 1000تومان می شود رد مظالم . یعنی بالاخره می دانیم كه در این سال چیزهایی را با مردم اشتباه حساب كردیم و هیچ كس هم نمی تواند انكار این موضوع كند . حال برای حل این موضوع می گویند هر چند وقت مبلغی را از مال خود در نظر بگیرد و بگویید خدایا اگر از مال كسی بدون اختیار من در مال من آمد ،من این وجه را در راه تو مصرف می كنم كه ثواب این برسد به صاحب و صاحبان حق و من مدیون كسی نباشم كه به آن ردّمظالم عباد می گوئیم . اینكه به چه كسی داده شود : به فقراء و نیازمندان و مساكین بهترین مصرف آنست 

منبع : دکتر محمدعلی انصاری( استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مفسر قرآن)