ازاهل کتاب کسانی هستند که قیام می کنند و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می خوانند؛ درحالیکه سجده می کنند(آل عمران-113) و در شبانگاه برای او سجده کن، و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی(مرسلات-26) نزدیک دوسوم ازشب یا نصف یا ثلث آن را به پا خیزید(برای عبادت)(مزمل-20) پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و پروردگارشان را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند * هیچ کس نمی داندچه پاداشهای مهمی که مایه چشم روشنی آنهاست  برای آنها نهفته شده ، این پاداش کارهایی است که انجام می دادند(سجده-17) و پاسی از شب را برخیز و قرآن و نماز بخوان(اسراء-79)