آنچه در آسمان ها و زمین است به تسبیح وستایش خداوند مشغول است( حشر،جمعه، تغابن ، صف ، حدید-1) تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه هایشان، هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند(رعد-15) او کسی است که برق را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس است و هم مایه امید و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند * و رعد تسبیح و حمد او می گوید   ( رعد-11و12) پاره ای از سنگها از خوف خداوند از فراز کوه به زیر می افتد( بقره-74) اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد(حشر-21) نزدیک است آسمان ها (به خاطر نسبت های ناروای مشرکان) از بالا متلاشی شود و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جای می آورند(شوری-5)آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خداوند سجده می کنند * تمام آنچه در آسمان و زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند(نحل -48 و 49) و هر موجودی ، تسبیح و حمد او می گوید ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید او بردبار و آمرزنده است(اسراء-44) همانا امانت خویش را بر آسمان و زمین و كوه‌ها عرضه كردیم، همه از پذیرش آن امتناع ورزیدند و از قبول آن ترسیدند، اما انسان بار امانت را به دوش كشید و آن را پذیرفت. همانا او ستمگر و نادان بود.(احزاب-72)