ای فرزندان آدم ؟! آیا واجبات مرا همانگونه كه فرمانتان داده ام ، انجام دادید ؟ و آیا در مال و جانهاتان با بینوایان به برابری رفتار كردید ؟ و آیا به كسی كه به شما بد كرد ، نیكی كردید ؟  و آیا كسی را كه { از سر نادانی } به شما جفا كرد ، بخشیدید ؟و آیا با كسی كه { از سر غفلت و جهل } از شما پیوند برید ، پیوستید ؟و آیا با كسی كه با شما خیانت كرد ، به انصاف رفتار كردید ؟و آیا با كسی كه به شما قهر ورزید ، سخن گفتید {و با او از درآشتی درآمدید} ؟ و آیا فرزندانتان را { به نیكی } ادب كردید ؟و آیا از عالمان { راستین }درباره مسائل دین و دنیاتان پرسیدید؟  پس         { آگاه باشید كه} من به صورت ها و خوبی های ظاهری تان نمی نگرم ، بلكه به دل ها و كردارتان می نگرم ، و به این اوصاف ستوده از شما خشنود می شوم . ای فرزند آدم ! چقدر « الله ! الله !» می گویی ، در حالی كه قلبت غیر الله است ! و زبانت  « الله » می گوید ، و تو از غیر خدا می ترسی و به غیر خداوند امید می بندی ، اگر « الله » را می شناختی ، از غیر خدا واهمه نمی داشتی و عزم غیر او نمی كردی گناه می كنی و به توبه راستین روی نمی آوری . راستی كه توبه ای كه با پافشاری بر گناهان همراه معاصی باشد ، « توبه دروغگویان » است .  و { بدان كه } پروردگارت بر بندگان ستم نمی كند  { بلكه با مومنان و صالحان ، به لطف و عنایت رفتار می كند و توبه گران راستین را می بخشاید و پاداش می دهد و اما نا مومنان و     نا صالحان را كیفر می دهد و از توبه كنندگان دروغین نمی گذرد . } ای فرزند آدم ! خویشتن را برای عبادت من فارغ البال كن و خالصانه به پرستشم بپرداز تا قلبت را از بی نیازی سرشار كنم .  و دستانت را از رزق و روزی پر كنم . و بدنت را در راحتی و آسایش قرار دهم . از یاد من غافل مشو كه اگر از ذكر من غفلت ورزی قلبت را از فقر و نیاز پر كنم . و بدنت را به سختی و خستگی دچار سازم. و سینه ات را از اندوه و تشویش لبریز كنم . و جسمت را بیمار گردانم . و دنیا و زندگانی  این جهانت را در تنگنا قرار دهم . ای فرزند آدم ! مرگ ، اسرارت را آشكار می كند . و قیامت ، خبرهای پنهانی ات را فاش      می سازد . و نامه اعمال ، پرده هایت را می درد . پس ، اگر گناه كوچكی كردی به كوچكی گناهت منگر ، بلكه به { بزرگی } كسی بنگر كه عصیانش كرده ای !